Privacyverklaring

Administratie Coöperatie U.A., gevestigd aan De Stuwdam 33-35, 3815 KM te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Stuwdam 33-35, 3815 KM te Amersfoort, www.administratiecooperatie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Administratie Coöperatie U.A (hierna: Administratie Coöperatie) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Administratie Coöperatie gebruikt hiervoor uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Voor relatiebeheer en communicatie verwerkt Administratie Coöperatie contactgegevens, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke gegevens die nodig zijn voor een goede communicatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het verzorgen van belastingaangiften, toeslagen en soortgelijke werkzaamheden is Administratie Coöperatie vanuit de wet verplicht het BSN te verwerken. Daarnaast verplicht de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) ons om uw identiteit vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren.

Het samenstellen van financiële rapportages, financiële adviezen en belastingaangiften is de basis van onze dienstverlening. Dit soort documenten wordt, net als adviesdossiers, in de wet aangemerkt als gevoelige persoonsgegevens. Administratie Coöperatie gaat uiterst zorgvuldig om met deze gegevens, met vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden als uitgangspunt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Administratie Coöperatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst; Dit geldt voor alle dienstverlening die Administratie Coöperatie verzorgt voor haar klanten, de overeenkomsten met leveranciers en haar personeel en alle bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is.
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting; Dit geldt bijvoorbeeld voor het meewerken aan fiscale controles en het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Administratie Coöperatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Administratie Coöperatie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Administratie Coöperatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zijn hierbij gebonden aan de geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Administratie Coöperatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratie Coöperatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Informatieverzameling

Administratie Coöperatie verzamelt persoonsgegevens op haar website met als doel u te informeren over onze producten, evenementen, diensten, relevant nieuws, nieuwe ontwikkelingen over onze organisatie en achtergrondinformatie. Dit gebeurt o.a. per e-mail. De gegevens die wij verzamelen zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie. Deze gegevens zijn nodig voor de juiste verzending van deze informatie. Wanneer wij onvolledige gegevens ontvangen kunnen wij u niet of onvolledig informeren. Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden en delen deze informatie alleen met derden die het verzenden van mail en post mogelijk maken. Wij kunnen de informatie die u hebt ingestuurd combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis.

Terwijl u door onze website heen navigeert, kan er bepaalde informatie passief verzameld worden met gebruik van diverse technologieën en middelen. De informatie kan bestaan uit internetprotocollen, IP adressen, de regio of de locatie waar u computer of apparaat toegang heeft tot het internet, browser type en het besturingssysteem die jij gebruikt. Ook slaan wij informatie op van het gebruik van onze website zoals de geschiedenis van de pagina’s die u bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om de website te optimaliseren op de behoefte van de bezoekers van de website. We kunnen ook uw IP-adres gebruiken om problemen met onze server vast te stellen en onze website te beheren, trends te analyseren, bezoekers bewegingen bij te houden en brede demografische informatie te verzamelen die ons helpt bij het identificeren van bezoekers voorkeuren. In ons Cookie statement kunt u de gedetailleerde informatie vinden over cookies en andere traceerttechnologieën die op onze website gebruikt worden. U kunt ook informatie lezen over hoe cookies en traceert technologieën uitgeschakeld kunnen worden, indien u het niet eens bent met het gebruik. Als u geen cookies of andere traceertechnologieëen uitschakelt, gaan wij door uw gebruik er vanuit dat u ermee instemt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratie Coöperatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jos@administratiecooperatie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Administratie Coöperatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Administratie Coöperatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via jos@administratiecooperatie.nl.